Natječaj za Biskupijsku zakladu “Blaženi Miroslav Bulešić” 2020./2021.

Slijedom dopisa primljenog od Caritasa Porečke i Pulske biskupije na dan 1. 10. 2020. godine objavljuje se:

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA BISKUPIJSKE ZAKLADE „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“ ZA POMOĆ UČENICIMA I STUDENTIMA NA PODRUČJU POREČKE I PULSKE BISKUPIJE

 (Obrazac Molbe za stipendiju dostupan je za preuzimanje na kraju Pravilnika. )

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak  dodjele pomoći kroz projekt Caritasa Porečke i Pulske biskupije, a  iz sredstava Biskupijske zaklade „Blaženi Miroslav Bulešić“ za pomoć učenicima i studentima na području Porečke i Pulske biskupije.

Za  dodjelu novčane pomoći molbu mogu uputiti:

 • a) Učenici osnovnih škola
 • b) Učenici srednjih škola
 • c) Redoviti studenti
 • d) Doktoranti

Članak 2.

Molbe za dodjelu novčane pomoći učenicima i studentima  kandidati dostavljaju od 1. rujna do 1. studenog u pisanom obliku u župnom uredu mjesta gdje pojedini učenik / student stanuje.

Molba sadrži slijedeće obrasce (mogu se preuzeti na adresi: http://www.biskupija-porecko-pulska.hr/biskupijska-zaklada-miroslav-bulesic.html ili  u uredu Caritasa Biskupije Porečke i Pulske u Pazinu – Jurja Dobrile 6 – u Pazinskom kolegiju):

 • Podnositelj molbe,
 • Prijava podnositelja molbe,
 • Osobni podaci roditelja / skrbnika podnositelja molbe,
 • Obiteljski list,
 • Bodovanje,
 • Izjava o korištenju podataka.

Uz obrazac 5. Bodovanje potrebno je priložiti slijedeće priloge:

 • Kategorija prema mjestu stanovanja obitelji učenika / studenta
 • 1. U vlastitoj kući

Nije potreban pismeni dokaz.

 • 2. U vlastitom stanu

Nije potreban pismeni dokaz.

 • 3. Podstanar

 Kopija ugovora o podstanarstvu ili izjava stanodavca.

 • Kategorija prema visini prosječnog mjesečnog prihoda po članu obitelji (svih članova kućanstvu) u protekloj godini:
 • 1., 2. 2., 2. 3. i 2. 4.

za SVE članove domaćinstva potvrda Porezne uprave o prihodima u prošloj godini i dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova obitelji (potvrda Zavoda za zapošljavanje ili Zavoda za mirovinsko osiguranje).

 • Kategorija prema broju djece u obitelji
 • 1., 3. 2. i 3. 3.

 Kopije izvoda iz matične knjige rođenih ili kopija rodnog lista ili kopija osobne karte.

 • 3. Broj studenata

 Potvrda obrazovne ustanove za svakog studenta.

 • Kategorija prema posebnim okolnostima
 • 1. Učenik / student bez oba roditelja

 Kopija Smrtnog lista roditelja.

 • 2. Učenik / student samohranog roditelja (otac ili majka su umrli) ili ako jedan od roditelja ne participira u uzdržavanju učenika:
 • Smrtni list roditelja ili rodni list podnositelja molbe ako drugi roditelj nije poznat.
 • Kopija rešenja nadležnog tijela (suda ili Centra za socijalnu skrb) o uzdržavanju djeteta / studenta i kopiju dokumentacije o pokrenutom sudskom postupku o ostvarenju nadoknade za uzdržavanje sukladno rješenju nadležnog tijela.
 • 3. Učenik / student bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Potvrda ili kopija rješenja Centra za socijalnu skrb.

 • 4. Teža bolest u obitelji (višemjesečno liječenje i bolovanje ili izostanak s nastave ili studija) užeg člana obitelji (roditelja ili braće)

Liječnička potvrda ili dokumentacija.

 • 5. Učenik / student ili kućanstvo u kojem živi ostvaruje pravo na minimalnu naknadu od Centra za socijalnu skrb

Rješenje ili potvrda Centra za socijalnu skrb.

 • 6. Učenik / student s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju

Liječnička potvrda ili dokumentacija ili potvrda ili kopija rješenja Centra za socijalnu skrb.

 • 7. Obitelj opterećena dugoročnim stambenim kreditom

Kopija ugovora o stambenom kreditu.

 • 8. Jedan od roditelja učenika / studenta je 80 ili više postotni invalid

Rješenje nadležnog tijela o invalidnosti.

 • 9. Učenik / student je smješten u domu u mjestu studija

Potvrda doma o smještaju učenika / studenta.

 • 10. Učenik / student plaća smještaj u mjestu studija

Kopija ugovora o stanovanju ili izjava stanodavca.

            Bez priložene potvrde, rješenja ili dokumentacije bodovi se ne pribrajaju.

            Molbi još treba priložiti:

 • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili osobne karte podnositelja molbe,
 • Kopiju bankovne kartice ovlaštene osobe za primanje stipendije.

Članak 3.

            Nakon savjetovanja s pojedinim članovima Župnog caritasa ili članova Župnog pastoralnog vijeća, pomoći u ispunjavanju molbe i provjere dokumenata župnik pečatom župe i svojim potpisom potvrđuje obiteljski list i do 10. studenog tekuće godine dostavlja cjeloviti dokumentaciju u središte Zaklade u Pazinu.

            Ako župnik zbog opravdanog razloga ne može potpisati Obiteljski list,  bez potpisa i pečata dostavlja cjelovitu dokumentaciju na adresu Zaklade.

            Adresa Zaklade je: Zaklada Biskupije Porečke i Pulske „Bl. Miroslav Bulešić“, Jurja Dobrile 6, 52000 Pazin. 

            Radi obavijesti i isplate  Zakladno upravno vijeće dostavlja župnom uredu mjesta stanovanja podnositelja molbe obrazac 1. PODNSOTELJ MOLBE i na IBAN iste župe uplaćuje iznos stipendije. Po primitku stipendije župnik po dogovoru o načinu isplate s primateljem stipendije isplaćuje primljeni novčani iznos ovlaštenoj osobi za primanje stipendije.

            Stipendija se može koristiti isključivo za školovanje učenika / studenta.

Članak 4.

Novčane pomoći dodjeljuju se za jednu  školsku ili akademsku godinu.

Članak 5.

U razmatranju molbi i donošenju odluke o dodjeli novčane pomoći Zakladno upravno vijeće se ravna prema kriterijima koji se, uglavnom, odnose na socijalno stanje natjecatelja. 

Procjenu materijalnog stanja svake obitelji Zakladna uprava će provesti tako da će njezin ukupni prihod, primljen s bilo kojeg naslova (plaća, mirovina, dječji doplatak, socijalna pomoć…) podijeliti na sve članove koji od njega žive, kako bi dobila stvarnu socijalnu situaciju.

Učenici ili studenti  koji ponavljaju godinu,  ne mogu se natjecati za novčanu pomoć.

Članak 6.

Dobivanje novčane pomoći povezano je i s brojem malodobne djece u obitelji, a prednost imaju obitelji s brojnom djecom.

Članak 7.

Zakladno upravno vijeće će na temelju analiziranih molbi donijeti odluku o izabranim natjecateljima i visini odobrenog novčanog iznosa. 

Članak 8.

O odluci Zakladne uprave natjecatelj će biti pismeno obaviješten.

Članak 9.

Broj izabranih natjecatelja uvjetovan je sredstvima Zaklade. Upravitelj Zaklade pozvat će u sjedište Zaklade sve natjecatelje kojima je odobrena novčana pomoć i dodijeliti im Odluke.

Članak 10.

Korisnici odobrene novčane pomoći nemaju posebne obveze prema Porečkoj i Pulskoj biskupiji, osim da marljivo uče i nastoje se izgrađivati kako bi kasnije kao zaposlenici i sami znali pomagati drugima. 

Članak 11.

Natjecatelj koji je ostvario pravo na novčanu pomoć, može zadržati to pravo i u slučaju opravdanog mirovanja (bolest i sl.), ali će konačnu odluku donijeti Zakladna uprava.  Natjecatelj je dužan o opravdanom mirovanju  pismeno izvijestiti upravitelja Zaklade.

Članak 12.

Zaklada ima IBAN preko kojeg posluje. Otvoren je  kod Erste bank i glasi na Caritas Poreč-Pula,  broj IBAN: HR7124020061100753198.  Kod uplate donacije ili priloga  obvezno je navesti i  svrhu uplate: pomoć učenicima i studentima.

Scroll to Top