Devetnica bl. Miroslavu Bulešiću

Način obavljanja Devetnice:

Uvodna molitva, Razmatranje dotičnog dana, Litanije

bl. Miroslava Bulešića, Oče naš, Zdravo Marijo,

Slava Ocu.

Način obavljanja Trodnevnice:

Uvodna molitva Razmatranje: prvi dan (7. dan devetnice);

drugi dan (8. dan devetnice); treći dan (9.

dan devetnice), Litanije bl. Miroslava Bulešića, Oče

naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

Uvodna molitva

(Moli se svaki dan prije razmatranja)

Bože moj, stojim u poniznosti svoga srca pred

tobom i molim da mi po zagovoru blaženoga

Miroslava Bulešića udijeliš milost potpunoga

predanja. Moj Bože, sav ti se prikazujem, sav

ti se darujem: hoću da sav budem tvoj, sada i

uvijek.

Uskrsli Isuse Kriste, po svojem svetom

križu donio si spas cijelome svijetu. Meni

je teško ponekad prihvatiti, nositi, svoj križ.

Blaženi Miroslav molio je da ga učiniš dostojnim

mučeništva koje se stječe po prihvaćanju i

ljubljenju križa. Daj mi milost da i ja prihvatim

svoj križ i u njemu vidim slavu uskrsnuća. Daj

da moja osveta uvijek bude oprost.

Duše Sveti, rasvijetli mi pamet, učvrsti volju,

da dobro obavim ovo razmatranje i da ga vršim

cijeloga svog života. Majko moja, pomozi mi!

1. dan – Upoznavanje samoga sebe

O moj Bože i moj Stvoritelju, daj mi da upoznam

svoje određenje, svoj divni, časni i uzvišeni

cilj koji jest: tebi da služim, u službi tako velikoga

i ujedno tako milostivoga Gospodara kao

što si ti. Ali i pouči me kako ću uvijek ispunjavati

tvoju svetu volju ne pazeći na svoju vlastitu

želju, na svoje samoljublje, ni na svoju sjetilnost.

Daj mi da tražim samo ono što ti hoćeš i

tako spasim svoju neumrlu dušu!

Djevice Marijo, Majko moja, daj mi pomoći

u poznavanju volje Božje. Daj mi milost od

Boga kojom mogu samo Bogu služiti i hvaliti

ga. Daj da postanem vjeran službenik Božji. Da

ne tražim sebe, nego samo Boga u svemu i u

svima. Pomozi mi, pomozi. Svi sveti i svetice

Božje, molite se Bogu za me! (Duhovni dnevnik,

30. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

2. dan – Biti vjeran Bogu

Vjerujem da ćeš mi ti dati sve stvari potrebne

za življenje. Znam da mi neće ništa nedostajati.

Pusti se, dušo moja, u ruke Gospodinu. Njemu

se sasvim daj, traži samo njegovu slavu i sve

ćeš imati. „Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj

lice pomazanika svoga!“ – Ps 84,10. Podrži, o

Bože, mene slugu svojega, koji odlučuje trpjeti s

Isusom. Oprosti mi grijehe, sačuvaj me vjernim

tebi, daj da ti veselo služim, daj da se po tvojim

zakonima vladam. Isus mi bio uvijek na očima,

na ušima, na ustima. „Gospodin će dati milost

i slavu. Neće uskratiti dobara onima koji idu u

nedužnosti!“ – Ps 84,12b-13a. Vjerujem u tvoje

riječi! Umnoži moju vjeru!

Sveta Marijo, moja mila i draga i ljubazna

Majko, daj mi da mognem što bolje razumjeti

te riječi Božje; i daj mi milost da ih slijedim u

svojem životu sada i dok sam živ. Daj da me ne

bi ništa nikad od njih odijelilo. Nikakav stvor da

me ne bi udaljio od mojega dragog Boga! (Duh.

dnevnik, 31. 8. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

3. dan – Molitva za obitelj

Sinovska me ljubav nuka da te pitam za jednu

milost: daj zdravlje duše i tijela mojemu ocu da

te može spoznati i vjerno ti služiti. Pomozi mojoj

majci, koja toliko trpi, daj joj milost da bude

i u buduće još bolja majka meni i mojoj braći.

Bože, načini od moje obitelji ono što je tvoja

sveta volja. Svrni svoj pogled na moje sestre i

oprosti im grijehe; daj da te one ne bi nikad više

vrijeđale, daj da bi si bile dobre, daj da bi se ljubile

kako ti hoćeš. Pogledaj i mojega malog brata

i daj da bude uvijek pravi − dobar. Daj meni i

njima srce blago i ponizno, da se ljubimo u tebi.

Spomeni se, Gospodine, i mojeg župnika: daj

mu jakosti i mogućnosti da može obratiti puno i

puno duša, da može donijeti tebe u puno i puno

obitelji. Spomeni se svih svojih svećenika i daj

da oni rade za tvoju čast, daj da svi budu do-

bri. Sjeti se, Gospodine, i svoga naroda. Daj da

se tebi obrati i ne daj da hoda stranputicama, za

lažnim idejama. U tebi jedinom naći će si spas.

(Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

4. dan – Molitva za Crkvu i svijet

Svrni svoj pogled na Crkvu svoju, toliko

mučenu i usliši vapaj bijednika. Pomozi našem

dragom papi u njegovu svetu djelovanju. Pomozi

i prosti čovječanstvu, koje daleko od tebe luta u

tminama i traži raj na Zemlji. Prosvijetli duhove

mučene i pokaži pravi put onima koji su u zabludi.

Spas od sve bijede, koja okružuje čovječanstvo,

može doći samo od tebe. Daj da završi taj rat,

koji nam je za kaznu, i daj da se uspostave mir

i red, sloboda i dostojanstvo čovječje. Daj da se

svi ljudi vrate u svoje obitelji, u svoje kuće, da

ondje obavljaju svoju obiteljsku zadaću. Prospi

u sva srca barem malo svoje ljubavi, rasvijetli

razum vladara i čovječanstva, učvrsti mu volju

za dobro i daj da prestanu ubojstva. Zašto si nas

ostavio, o Bože?! Mi smo te uvrijedili, puno i

puno. Zavrijedili smo da nas pogubiš. Ali veliko

je tvoje milosrđe i tvoja dobrota. Prosti puku

svomu, prosti mu. Mir tvoj bio s nama! Sveta

Marijo, zagovaraj nas pred Bogom i isprosi nam

mir. (Duh. dnevnik, 1. 9. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

5. dan – Biti ponizan, blag i strpljiv

Tražiti moram tebe, moj Bože, uvijek i

u svemu. Ti to zahtijevaš od mene, ti mi to

zapovijedaš. Živom vjerom moram te uvijek osvojiti,

uvijek biti uza te, moj Bože, ti me kušaš

u toj stvari, ti me hoćeš iskušati koliko valjaju

moja vjera, moje ufanje, moja ljubav do tebe.

Moj Bože, oprosti mi i pomozi mi. Daj da

nadvladam samoga sebe te da postanem ponizan

i strpljiv. Ti si, Isuse, bio ponizan i blag i strpljiv.

Daj mi milost da i ja naučim biti takav. Umnoži

mi vjeru, učvrsti ufanje i usavrši ljubav.

Sveta Marijo, Majko Isusova, postani mi zauvijek

majkom, a ja, vjerni i odani tvoj sin. Danas

mi slavimo tvoje sveto materinstvo. Danas

te, dakle, smijemo zazivati svojom predragom

Majkom. Majko moja, ne dopusti da ja, tvoj sin,

ikada više padnem u očajavanje, nego daj da

trpim za Boga. (Duh. dnevnik, 11. 10. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

6. dan – Prikazanje Bogu

Prikazao sam se sasvim svojemu Bogu: na

njegovu čast i spas duše. Ganutim sam se srcem

približio oltaru Božjem i ondje posvetio svega

sebe: svoje srce, svoju dušu. Nisam htio pustiti

ništa za se, već sam htio sve tebi darovati, moj

Bože!

Hvala tebi, Bože, da sam mogao već toliko

posla obaviti na tvoju čast i spas duša. Daj mi,

svemogući vječni Bože, ljubav do tebe i do

duša. Daj da ne zapustim ni čas svojega života,

u kojem ne bih za te radio. Daj mi da budem

pun požrtvovnosti, pun poniznosti te da radim u

požrtvovnosti, srcem punim ljubavi. Daj mi velike

ljubavi do svojih bližnjih.

Prevelike si mi milosti dao, velikom si me

nagradom nagradio, neizbrisivim si me znakom

označio za vječnost davši mi Duha Svetoga u

sakramentu sv. reda. Zato ću se vježbati u poniznosti,

učenju i ljubavi do bližnjega! Pomozi

mi, Bože! Daj mi dušu otvorenu do svih. Daj da

se razdajem svima i u svemu. (Duh. dnevnik, 10.

11. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

7. dan – Posvećenje svega sebe Majci Božjoj

Majko moja, evo me ovdje pred tobom.

Razmatram tvoju dobrotu i tvoju darežljivost

prema meni. Ti si mi puno i puno pomogla u

mojem životu. Hvala ti. Ti si mi dobra i prelijepa

Majka. Ti me zazivaš k sebi, ti želiš da ja

budem sav tvoj. Hoću živjeti u tebi, za tebe, s tobom,

da mogu živjeti tako s Kristom, za Krista,

u Kristu Bogu. U tvoje ruke, Majko, postavljam

svoju dušu sa svim njezinim moćima; tebi darujem

sve svoje zasluge, svoje molitve, svoja

dobra djela, svoju čistoću, svoje poteškoće,

svoje odnose prema drugima; tebi prikazujem

svoje tijelo i svoja sjetila. Neka mi to pomaže da

služim tebi. U tvoje ruke predajem sve časti, sva

djela, bilo tjelesna, bilo duševna.

Sav hoću biti tvoj. Hoću se žrtvovati svaki

dan za tebe. Slatko Srce Marijino, srce moje

Majke, budi spasenje moje. Kad sam, dakle, sav

tvoj, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju.

Od sada dalje, dakle, hoću živjeti s tobom, za

tebe, u tebi! Tvoj sam. Primi me, Majko! Svaki

dan hoću moliti za obraćenje grješnika i po na-

kani tvojega Presvetog Srca. Neka se po svem

svijetu tebi pjeva slava. Tvoj sam sada i uvijek!

Amen! (Duh. dnevnik, 8. 12. 1942.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

8. dan – Predanje Duhu Svetom

Majko, u tvoje se ruke predajem i

preporučujem se Tebi. Ti znaš moje velike

potrebe, ti poznaš moju nejaku volju. Ti vidiš

moje mane: moje sebeljublje, moje oholosti!

Svu skrši u meni tu slabu zlu travu i posadi u

moje srce ljubav živu, djelujuću, osnovanu na

vjeri i u ufanju. Isprosi mi te milosti od Duha

Svetoga. Neka se on nastani u meni i on neka

vlada nada mnom. On neka mi pomogne u

spoznaji samoga sebe i neka popravi i izravna u

meni ono što je krivo!

Duše Sveti, dođi i skrši moju oholost i moje

sebeljublje neka postanu ljubav do bližnjega, a

osobito do Boga. Daj da ljubim Boga i duše kako

ljubim sebe. Daj udijeli mojoj duši poniznost,

duh požrtvovnosti, duh prave vjere, ufanja i

ljubavi. Daj da postanem „ništa“ u tvojim rukama

i daj da živim u živoj vjeri u mistično Tijelo

Kristovo.

Dođi, Duše Presveti, i napuni moje i naša

srca zrakom svoje milosti. Dođi Utješitelju,

slatki goste duše. Speri što je nečisto, zalij što je

ranjeno, ispravi što je neispravno!… Dođi, dođi,

dođi u sve duše! U dušu mojih roditelja, braće,

rođaka, poznanika, svih ljudi. Napuni sva srca!

Dođi Duše Presveti. Očisti moje srce. Daj da

ti po meni možeš puno i puno duša napuniti svojom

milošću i sve utješiti. Tvoj sam. Ti raspolaži

sa mnom! (Duh. dnevnik, 12. 6. 1943.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

9. dan – Spremnost na mučeništvo

Bože moj, što se tu događa? Kako je velika

tvoja pravednost, a neizmjerno tvoje milosrđe.

Vidiš moju zapuštenu župu. Neka ne dođe na

nju tvoja prestroga, a i za nju zaslužena, kazna.

Smiluj se na jadnu dječicu, na majke. Pogledaj

i dobru volju tolikih. Rasvijetli razum mojih

župljana i učvrsti volju da napreduju putem

pravednosti, poštenja i slobode.

A mene, moj Bože, ako je tvoja volja,

prištedi, da budem u tvojim rukama oruđe kojim

se šire tvoja ljubav i nauk. Ako me hoćeš

k sebi, evo me pripravna. Svoj ti život sasvim

darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako

me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva,

već ga žudim. Neka bude tvoja volja.

Daj da ne smalaksam nipošto. Daj da ne

skrenem krivim putem. Daj mi srčanost da tebe

naviještam tužnom mi i trpećem narodu. Tvoja

volja neka bude moja, uz svaku žrtvu. I ako sam

štogod zanemario u obavljanju svojih dužnosti,

oprosti mi, i neka mi oproste ljudi za koje možda

nisam gajio veliku ljubav. Moje velike mane

zadržavaju me u obavljanju mojih dužnosti.

Bože, oprosti mi!

Od svih tražim oproštenje i svima opraštam.

Želim umrijeti samo za slavu Božju i spasenje

duše svoje i svojih vjernika. Blagoslovi, Bože,

sve svoje ovčice, koje si mi nedostojnom izručio,

i daj da zavladaju između njih dobrota, sloga,

bratska ljubav zasnovana na temelju Boga.

Oče, neka se vrši volja tvoja. Sveta Marijo,

Majko moja, pomozi mi u ovim teškim

časovima. Ja sam u tvojim rukama. Znam da me

nećeš odbiti. Ti me čuvaj i ravnaj. (Duh. dnevnik,

22. 3. 1944.)

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Zaključna molitva

Bl. Miroslave budi mi zagovornik na nebu i

pomozi mi da razmatranjem tvoga života ustrajem

na Isusovu putu. Zajedno s tobom upućujem

molitvu nebeskom Ocu i našoj predragoj Majci

Mariji: „Oče, neka se vrši tvoja volja. Neka mi

to bude na poniženje i na spasenje. Tebi, Bože,

preko tebe, Majko, prikazujem i tu žrtvu. Teško

mi je, a tebi će biti draga. Hvala ti, Bože, što

si i to dopustio. To me nuka da se što više tebi

približim. Majko, pomozi mi da sačuvam svoju

čistoću. Daj mi, Bože, prije smrt, nego da padnem

u jedan grijeh nečistoće. Ja želim, ako je

tvoja volja, čim prije doći k tebi. Po Kristu Gospodinu

našemu Amen.

Scroll to Top